แผนกกิจกรรม และการกีฬา

    กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ การศึกษาในสาขาวิชาชีพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความเป็นมนุษย์ ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม งามพร้อมทุกด้าน สำนักกิจการศึกษาเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง และต้องเป็นสมาชิกชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม โดยทำการสมัครสมาชิกได้ในงานวันเปิดโลกกิจกรรม หรือวันที่ชมรมต่าง ๆ เปิดรับสมัครสมาชิก ซึ่งมีชมรมต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
        -  ชมรมทางด้านวิชาการ
        -  ชมรมทางด้านบำเพ็ญประโยชน์
        -  ชมรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
        -  ชมรมทางด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
        -  ชมรมทางด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
    สำนักกิจการนักศึกษา ยังส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยสามารถสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ได้ที่แผนกกิจกรรม และการกีฬา
Comments