แผนกสวัสดิการและจัดหางาน

บริการด้านการประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับนักศึกษา 
       การประสบอุบัติเหตุที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการประกัน เช่น เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สาเสพติด การฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกาย การได้รับเชื้อโรค การแท้งลูก การร่วมทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม เป็นลม โรคประจำตัว กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ การสำลักอาหาร เป็นต้น
       การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุมีดังนี้
       1.  นักศึกษาสามารถยื่นบัตรประชาชนพร้อมบัตรนักศึกษา เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่อไปนี้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลพญาไท 3, พญาไทศรีราชา
โรงพยาบาลแม่กลอง
โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช (หนองแขม, อ้อมน้อย, สมุทรสาคร)
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลมหาชัย 1, 2, 3
โรงพยาบาลเพชรรัตน์

       2.  นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ แล้วนำเอกสารมายื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่แผนกสวัสดิการและจัดหางาน โดยมีเอกสาร
            ประกอบการเบิกดังนี้
              -  ใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุ (อุบัติเหตุ)  ตัวจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
              -  ใบเสร็จรับเงิน ตัวจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
              -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
       3.  กรณีเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารพร้อมกรอกแบบฟอร์มได้ที่แผนกสวัสดิการและจัดหางาน

       ให้บริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งตำแหน่งงานประจำและตำแหน่งงาน Part Time
Comments