แผนกวินัยและพัฒนานักศึกษา

บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
       แผนกวินัย และพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ประสานกับศูนย์ฝึกกำลังสำรอง นักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรวิชาทหาร (รด.) ติดต่อสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่แผนกวินัย และพัฒนานักศึกษา


บริการด้านผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
       นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ติดต่อแผนกวินัยและพัฒนานักศึกษา เพื่อยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร


Comments